ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τα κριτήρια επιλογής που θα ληφθούν υπόψη και θα βαθμολογηθούν είναι:

 • Βαθµός πτυχίου
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
 • Αν έχει ωφεληθεί από ανάλογη δράση συµβουλευτικής ή/και κατάρτισης στην τελευταία τριετία

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

 1. 1.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου

 

 1. 2.Άδεια παραµονής (για αλλοδαπούς)

 

 1. 3.Αποδεικτικό τόπου κατοικίας

 

 1. 4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήµου

 

 1. 5.5. Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια .Ο.Υ. και τυχόν µεταβολές αυτής

 

 1. 6.Εκκαθαριστικό Σηµείωµα ή αντίγραφο αυτού του οικονοµικού έτους έναρξης της δραστηριότητας.

 

 1. 7.Αντίγραφο τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλµατος στις ειδικότητες στις οποίες απαιτείται. !ια πτυχιούχους αλλοδαπής θα προσκοµίζεται η αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, η οποία δεν απαιτείται να προσκοµιστεί αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. 8.Αντίγραφο µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει). !ια τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού θα προσκοµίζεται η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εάν και εφόσον απαιτείται.

 

 1. 9.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για συµµετοχή του ωφελούµενου ή µη σε ανάλογες δράσεις συµβουλευτικής - κατάρτισης κατά την τελευταία τριετία.

 

 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής των ωφελουµένων εξειδικεύτηκαν σύµφωνα µε το χαρακτήρα και τον τύπο της προτεινόµενης παρέµβασης, την συνάφεια τους µε τους στόχους του σχεδίου δράσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οµάδας-στόχου.

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι Ωφελούμενοι/ες της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο» είναι νέοι επιστήµονες άνδρες και γυναίκες κυρίως µηχανικοί, δικηγόροι και οδοντίατροι που δεν έχουν ξεκινήσει την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή την έχουν ξεκινήσει πρόσφατα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η οµάδα στόχος πρέπει να πληρει τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.
 • Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο.  Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
 • Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.
 • Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
 • Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
 • Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
 • Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η  Επιλογή των Ωφελουµένων θα ακολουθήσει τα κάτωθι στάδια:

 

1ο Στάδιο

 

Η Κοινή Επιστηµονική Οµάδα, θα προβεί στην:

 

παραλαβή των αιτήσεων και στον έλεγχο για το αν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που δεν τις πληρούν,

 

 

επεξεργασία των αιτήσεων, µε βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτεί το Σχέδιο και περιγράφονται στην πρόσκληση,

 

κατάρτιση καταλόγου, όπου θα αναφέρονται τόσο οι προτεινόµενοι προς συµµετοχή µε τις δράσεις που προτείνεται να ακολουθήσουν όσο και αυτοί που δεν προτείνονται για συµµετοχή. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από τις αιτήσεις και τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά.

 

 

προώθηση των καταλόγων και όλων των συνοδευτικών εγγράφων στο Συντονιστή Εταίρο και στην Επιτροπή Επιλογής Ωφελουµένων.

 

 

2ο Στάδιο

 

 

Η   Επιτροπή Επιλογής Ωφελουµένων συνεδριάζει και επιλέγει, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στη συνέχεια: (α) τους τελικούς ωφελούµενους και τις δράσεις στις οποίες θα συµµετέχουν, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Σχέδιο, και (β) έναν αριθµό επιπλέον ατόµων, οι οποίοι θα αποτελούν µια «δεξαµενή επιλαχόντων» για αντικατάσταση ωφελουµένων σε περιπτώσεις αποχωρήσεων. Η δεξαµενή αυτή θα αριθµεί το 10% του συνολικού αριθµού ωφελουµένων.

 

 

Η   κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια, τα οποία συνάδουν µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οµάδας-στόχου. Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία θα προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο αντίστοιχο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο και αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κ.ο.κ. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια η σειρά µεταξύ των ισοβαθµούντων υποψηφίων καθορίζεται σε δηµόσια κλήρωση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει τρεις νέους Πίνακες. Στον Πρώτο Πίνακα περιλαµβάνονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία κατά φθίνουσα σειρά και οι οποίοι αποτελούν τους τελικούς επιλεχθέντες υποψηφίους έως και την συµπλήρωση του αριθµού των ωφελουµένων που προβλέπεται στο Σχέδιο. Στο δεύτερο πίνακα περιλαµβάνονται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά σύµφωνα µε τη συνολική βαθµολογία, οι οποίοι θα αποτελούν τη «δεξαµενή επιλαχόντων» για αντικατάσταση ωφελουµένων σε περιπτώσεις αποχωρήσεων. Στον τρίτο πίνακα περιλαµβάνονται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία οι απορριπτόµενοι.

 

Η αντικατάσταση ωφελουµένων σε περίπτωση αποχωρήσεων, είναι δυνατή µέχρι 6 µήνες µετά την απόφαση ένταξης της προτεινόµενης παρέµβασης και τηρώντας     τη µεθοδολογία που περιγράφεται ανωτέρω.

 

 

 

 

3ο Στάδιο

 

Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουµένων συντάσσει πρακτικό (καταλόγους µε τους απορριφθέντες, τους τελικά επιλεχθέντες ωφελούµενους και µε τους «επιλαχόντες» για κάθε οµάδα-στόχο).

 

 

4ο Στάδιο

 

Το Πρακτικό, οι κατάλογοι και τα συνοδευτικά του έγγραφα αποστέλλονται στον Συντονιστή εταίρο, και µε την ευθύνη του συντονιστή εταίρου, αποστέλλονται για έγκριση στο .Σ. της Α.Σ.

 

 

5ο Στάδιο

 

Μετά την έγκριση του Πρακτικού από το .Σ. της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, ο Συντονιστής Εταίρος το κοινοποιεί µαζί µε τους Πίνακες των ωφελουµένων και τα συνοδευτικά έγγραφα στους εταίρους της Α.Σ., οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις Συµβουλευτικής Υποστήριξης.

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βρίσκεστε εδώ: Home ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ